Трошковник пројекта

ЋИРИЛИЧНА КУЋА

Прва у историји српског народа.

Изградимо је!*

 1. Изградња ЋИРИЛИЧНЕ КУЋЕ (подрум,приземље, спрат и поткровље),оквирне основе 50 x 75 метара = укупне корисне површине од око 3.750 метара квадратних, заједно са стамбеним објектом, складиштем и јавним тоалетом (за посетиоце).Урбанистичким пројектом планирати паркинг за 50 путничких аутомобила и 10 аутобуса.

Урачунати трошкови израде идејног и главног урбанистичко-архитектонског пројекта за објекте: ЋИРИЛИЧНА КУЋА, стамбене зграде, складишног простора, те јавног тоалета,паркинга и амфитеатра.Стамбена јединица са пет станова за два кустоса, домара и руковаоце климатизацијом и аутоматизацијом.Складишни простор површине око 500 метара квадратних, са свим мерама заштите експоната. Унутрашњи (мањи) и спољни – већи, амфитеатар за одржавање приредби у периоду април – октобар у години. Јавни тоалет.

Дефинитивни пројектни задатак биће обавеза Одбора за изградњу којег именује Почасни одбор донатора и доброчинитеља. Одбор за изградњу, састављен од чланова Почасног одбора донатора и доброчинитеља, одговоран је за изградњу предвиђених објеката, све до чина завршетка изградње свих предвиђених радова спремних за свечано отварање. Обавеза Почасног одбора је и именовање Жирија за избор урбанистичко-архитектонских решења……………………………. Оквирно 3,000.000 евра

 1. Израда базе података о угледним Србима у Србији, у региону и у дијаспори која омогућава успостављање комуникације ………. 3.500 евра
 1. Израда упитника, организација и реализација стотину интервјуа и њихово објављивање на страницама часописа ТАБУ, у специјалној брошури, на сајту cirilicne-komunikacije.rsи у позивном материјалу за одржавање (једнодневног) академског саветовања о теми: „Могући однос привредника и потрошача према употреби ћириличног писма у тржишним комуникацијама.Елементи препознавања националних производа“ (радни наслов) ……… 16.500 евра
 2. Обрада добијених одговора кроз вођене интервјуе (селектовање, редакција, израда резимеа обављених интервјуа, публиковање добијених резултата и закључака, који се дистрибуирају на адресе потенцијалних учесника саветовања као радни материјал за дискусију ……………….. 18.000 евра
 1. Организација једнодневног академског саветовања о теми „Могући однос привредника и потрошача према употреби ћириличног писма у тржишним комуникацијама. Елементи препознавања националних производа“. Учешће по позиву. Закључци и препоруке учесника саветовања достављају се учесницима Првог заседања ВЕЛИКЕ ЋИРИЛИЧНЕ СКУПШТИНЕ планиране да се одржи 27. јануара 2017. године на верификацију и усвајање …………… 14.500 евра
 2. Теренско истраживање јавног мњења. Репрезентативан узорак који ће обухватити градско и сеоско становништво. Метод интервјуисања: лицем у лице - анкетар с испитаником. Тема истраживања: „Могући однос потрошача према употреби ћириличног писма у тржишним комуникацијама, односно на амбалажи производа дневне потрошње. Могућност идентификације националних производа као елемента опредељења приликом куповине“. Резултати се разматрају на седници Извршног одбора пројекта друштвене акције и, уз одређене препоруке, доставља учесницима Првог заседања ВЕЛИКЕ ЋИРИЛИЧНЕ СКУПШТИНЕ на дискусију и усвајање уз могућност препорука које постају обавезујуће за чланове Извршног одбора пројекта. …… 38.000 евра
 3. Умножавање и дистрибуција материјала са саветовања и резултата истраживања јавног мњења и дистрибуција на адресе медија, коморског механизма, постојећим и потенцијалним донаторима и доброчинитељима, те почасним члановима ВЕЛИКЕ ЋИРИЛИЧНЕ СКУПШТИНЕ ………. 26.000 евра
 4. Бруто плате и награде запосленима на пројекту друштвене акције:ЋИРИЛИЧНА КУЋА – ЋИРИЛИЧНО ПИСМО У ТРЖИШНИМ КОМУНИКАЦИЈАМА (рад у трајању од шездесет два месеца) ……….1.106.000 евра
 5. Награде за остварене финансијске резултате „Почасних амбасадора пројекта“ (прогноза) ………. 200.000 евра
 6. Режијски трошкови пословања,месечно 3.500 евра, за шездесет два месеца рада на пројекту 217.000 евра
 7. Рад професионалне агенције за развој односа с јавностима у трајању од четрдесет три месеца……….73.600 евра
 8. Планирање, програмирање и реализација првог, другог и трећег заседања ВЕЛИКЕ ЋИРИЛИЧНЕ СКУПШТИНЕ (27. јануара у 2017. 2018. и 2019. години) у конкуренцији градова који су учествовали у стварању и развоју Србије ………. 45.000 евра
 9. САБОР ЋИРИЛИЧАРА – планирано по шест општина/градова годишње у 2017, 2018. и у 2019. години, (које су представљене у монографији СТВАРАЛИ СМО СРБИЈУ (радни наслов), укупно осамнаест манифестација ……….. 117.000 евра
 10. Израда монографије СТВАРАЛИ СМО СРБИЈУ (радни наслов), формата 25x35см, обима око три стотине страна, у врхунској штампи, тврд повез, заштитна кутија, у тиражу од 1.000 примерака на српском, односно по 300 примерака на кинеском, руском, немачком, француском, енглеском, шпанском, португалском, албанском,грчком, бугарском, румунском и мађарском језику. Укупно 1.000 + 12 x 300 = 4.600 примерака ……………… 46.000 евра**
 11. УКУПНО (1-14) у еврима, бруто, са урачунатим порезима и доприносима ……….. 4.921.100 евра***

* Биће прилагођено стварно прикупљеним средствима

** Цена ће бити ревидирана према коначном избору језика народа.

*** Преглед прилива финансијских средстава , уз дневну ажурност, пратиће се на сајту пројекта друштвене акције.

**** Трошкове ће контролисати одобравати Финансијска комисија изабрана од стране чланова Извршног одбора пројекта.

***** Преглед и ревизију финансијског пословања врши Надзорни одбор именован од стране Почасног одбора спонзора, донатора и доброчинитеља.

Анкета
Да ли бисте подржали изградњу Ћириличне куће, својеврсног музеја ћирилице и њене примене
хоћу
не могу
размислићу
make quizzes